Regulamin

Sklepu internetowego Funiversity

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu pod adresem internetowym http://funiversity.pl/sklep, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Change4Good not-for-profit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Rzeczypospolitej 2 lok. U2, 02-972 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000775644, NIP: 9512480137, REGON 38278622000000, adres email: sklep@funiversity.pl, tel. 881396864
 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Kontakt telefoniczny ze sklepem może odbywać się w godzinach pracy: 9.00 – 17.00 w dni powszednie.

2. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;

Konsument – zgodnie z art. 22 ust. 1 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;

Sklep internetowy / Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.funiversity.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.);

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Sprzedawca – Change4Good not-for-profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000775644, NIP 9512480137, REGON 38278622000000;

Administrator danych – Change4Good not-for-profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000775644, NIP 9512480137, REGON 38278622000000.

Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta podczas rejestracji oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

3. Zamówienia

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych, tj.: komputer musi posiadać dostęp do internetu i mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługę plików cookies w przeglądarce.
 2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w Formularzu rejestracji następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie.
 3. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Towaru do Koszyka). Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego Formularza Zamówienia a w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Składanie Zamówień przez Klienta możliwe jest albo po rejestracji w Sklepie albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez rejestracji. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową http://funiversity.pl/sklep, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne w Sklepie. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka. W trakcie składania Zamówienia, do momentu potwierdzenia przyciskiem komunikatu „złożenie Zamówienia”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łączną cenę oraz zestawienie wszystkich innych kosztów.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i obowiązującym prawem.
 10. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 11. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 12. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. W przypadku płatności zwykłym przelewem bankowym na zaksięgowanie wpłaty na koncie Sprzedawca oczekuje do 3 dni roboczych. Po upływie 3 dni roboczych, w przypadku braku wpłaty za zamówienie, zamówienie może zostać anulowane.

5. Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. Dostawa Towarów jest ograniczona do granic Rzeczypospolitej Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Wysyłki realizowane są od poniedziałku do piątku. Rozpoczęcie procesu realizacji zamówień złożonych po godzinach pracy sklepu (dni robocze w godz. 9:00-17:00), następuje następnego dnia roboczego.
 2. W przypadku płatności w inny sposób niż w przypadku płatności kartą kredytową, lub przez Przelewy24 – termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. W przypadku płatności kartą płatniczą jest to pozytywna autoryzacja.
 3. Koszty dostawy dostępne są pod adresem http://funiversity.pl/dostawa-i-platnosci
 4. Czas realizacji Zamówienia po stronie sklepu wynosi do 48h w dni robocze. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas dostawy przez przewoźnika. Czas dostawy po stronie przewoźnika wynosi do 48h w dni robocze. Czas realizacji zamówienia liczy się od dnia dokonania płatności za złożone Zamówienie. Czas realizacji Zamówienia to maksymalnie 30 dni od daty złożenia zamówienia, chyba że strony umówiły się inaczej i Klient wyraził na to zgodę.
 5. Po realizacji wysyłki każdy Klient sklepu otrzyma wiadomość na pocztę e-mail, w której zawarte zostaną niezbędne informacje dotyczące złożonego zamówienia. Gdy zamówienie zostanie fizycznie zrealizowane Klient otrzyma stosowne powiadomienie o zmianie statusu realizacji zamówienia.

6. Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny, faktura VAT lub numer zamówienia znacznie ułatwią złożenie reklamacji).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Klient zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentowi bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni kalendarzowych. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek poinformowania Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia, które powinno być wysłane pocztą polską lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki zwrotu towaru ponosi Klient.
 3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 4. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust. 2 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

8. Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.
 4. Administratorem danych osobowych na potrzeby RODO i innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także przepisów krajowych odnoszących się do ochrony danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca – Change4Good not-for-profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000775644, NIP 9512480137, REGON 38278622000000.
 5. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora danych za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak aktualny będzie cel dla którego zostały zebrane (maksymalnie 5 lat).
 6. Dane osobowe Klienta chronione są przez Administratora danych zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione.
 7. Odbiorcami danych osobowych Klienta Sklepu internetowego mogą być:
 8. a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
 9. b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 10. Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia:
 11. a) prawo dostępu – prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez Sprzedawcę danych osobowych;
 12. b) prawo do sprostowania – prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 13. c) prawo do usunięcia – prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 14. d) prawo do ograniczenia – prawo do żądania zaprzestania przez Sprzedawcę tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 15. e) prawo do sprzeciwu – prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Zamawiający się znalazł;
 16. f) prawo do przenoszenia danych – prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez podmioty trzecie;
 17. g) prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji niosących skutki prawne – prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.
 18. Realizacja praw opisanych w ustępie 5 i 8 powyżej odbywa się poprzez zawiadomienie Administratora w formie pisemnej na adres Change4Good not-for-profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Rzeczypospolitej 2, lok. U-2, 02-972 Warszawa bądź też mailowo na adres kontakt@change4good.pl
 19. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 20. Dane Klienta mogą być udostępnione dostawcom usług technicznych, mogących obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną do świadczenia usług Sklepu internetowego w szczególności dostawcom, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę sklepu, jej zawartość i dane. W przypadku, kiedy Klient wyraził zgodę na realizację przez Sprzedawcę działań marketingowych dane Klienta mogą zostać udostępnione partnerom Sprzedawcy w dziedzinie marketingu i reklamy. Dane są udostępniane w celu lepszego dostosowana treści. Dane Klienta mogą zostać również udostępnione określonym partnerom marketingowym i reklamowym w celu wysyłania Klientowi komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

9. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

10. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
 4. b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
 5. c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Change4Good not-for-profit Sp. z o.o.

 1. Rzeczypospolitej 2, lok. U-2

02-972 Warszawa

Dane Konsumenta: ……………………..

Adres Konsumenta: …………………….

Data zawarcia umowy …………………..

Data odbioru Towaru ……………………

Numer zamówienia ………………………

Ja niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu ……………………………………………

_____________________________

Data i Podpis Konsumenta

Kontakt
Change4Good not-for-profit Sp. z o.o.
al. Rzeczypospolitej 2/U-2,
02-972 Warszawa
NIP: 9512480137
576 524 444
kontakt@funiversity.pl
Pon. - pt: 9:00-17:00
Newsletter

  bt_bb_section_top_section_coverage_image

  Koszyk

  Uwaga pliki COOKIES! Chociaż to nie strona o pieczeniu – są nam one potrzebne do poprawnego i wygodnego dla użytkowników działania :)